Tisha B’Av Shiurim

Sunday 7/26/20
HaRav Asher Weiss: Cholim on Tisha B’Av

Shiur Audio

Mareh Mekomos

Hachana Shiur

Sunday 7/26/20
HaRav Elya Brudny: Divrei Chizuk

Shiur Audio

Monday 7/27/20
Rabbi Shlomo Gottesman
Inyanim of Tisha B’Av

Shiur Audio

Tuesday 7/28/20
Rabbi Shlomo Gottesman
Inyanim of Tisha B’Av

Shiur Audio

Wednesday 7/29/20
Rabbi Shlomo Gottesman
Inyanim of Tisha B’Av

Shiur Audio